hdu 1054 Strategic Game 贪心

题目

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1054

题意

给定一个二分图(给图的方式太蛋疼,输入输出好麻烦),在任意节点放置哨兵使得可以覆盖整个图。图的节点数n <= 1500

分析

这题看似一道很裸的二分图最小点覆盖(或者最大匹配),然而我并不会这些内容,所以一直在想其他策略。

一开始有一种贪心思路是,将点以度数进行排序,因为取度数较大的点上放一个哨兵的收益最大,因此需要动态维护一个堆,使得这个堆堆顶始终是度数最大的点,然后从堆顶取点,并将点对应的相邻点度数一次减1,然后将度数为0的点直接踢出堆外以减小复杂度。而这个堆可以是二叉堆,修改、删除、插入、取堆顶元素的操作复杂度均为O(logn),然而我这块儿也学得不好,直接敲模板又比较麻烦。

所以从思路二继续尝试其他思路,发现从相反反向考虑,度数较大的点放哨兵收益最大,而度数最小的点(二分图无孤立点)即度数为1的点放哨兵度数收益最小,因此从反方向考虑这个问题的话,就是尽量不要再度数为1的点上放哨兵,而是用它的邻点取代它。因此我们维护一个队列,放置所有度数为1的点,每次取出队首u,并取出第一个邻点v,将邻点v的所有邻点度数更新,若出现度数为1的点则再加入队列。

代码

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <queue>
using namespace std;
const int maxn = 1600;
int deg[maxn];
int vis[maxn];
vector<int> edge[maxn];
int main(){
  int n;
// freopen("in.txt","r",stdin);
  while(~scanf("%d",&n)){
    memset(deg,0,sizeof(deg));
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(edge,0,sizeof(edge));

    for(int i = 0 ; i < n ; i++){
      int m,u;
      scanf("%d:(%d)",&u,&m);
      if(m > 0){
        for(int j = 0 ; j < m; j++){
          int v;
          scanf("%d",&v);
          edge[u].push_back(v);
          edge[v].push_back(u);
          deg[u]++;
          deg[v]++;
        }
      }
    }
//   for(int i = 0 ; i < n; i++){
//     cout<<deg[i]<<" ";
//   }
//   cout<<endl;
    if(n == 1){
      puts("1");
      continue;
    }      
    queue <int> q;
    for(int i = 0 ; i < n; i++){
      if(deg[i] == 1)
        q.push(i);
    }
    int ans = 0;
    while(!q.empty()){
      int u = q.front();
      q.pop();
      if(vis[u])
        continue;
      for(int i = 0; i < edge[u].size(); i++){
        int v = edge[u][i];
        if(!vis[v]){
          vis[v] = 1;
          ans++;
          //选1个放烧饼 
          for(int j = 0; j < edge[v].size(); j++){
            int w = edge[v][j];
            deg[w] --;
            if(deg[w] == 1 && !vis[w]){
              q.push(w);
            }
          }
          break; 
        }
      }
    }

    cout<<ans<<endl;
  }

}